VIND EEN SERVICE

Onze diensten

Wonderservice biedt u alle diensten die u nodig heeft om uw voertuig in topconditie te houden. Kies hieronder de service die u nodig heeft.

Onze diensten
 • fr
 • nl
 • Algemene gebruiksvoorwaarden

  1. Algemeen

  1.1. Wondergroup NV, met zetel te Maliestraat 50, 1050 Brussel, KBO nummer 0778.941.771, hierna genoemd “WONDERSERVICE ” baat een franchisenetwerk uit van onafhankelijke aangesloten garages. De website van WONDERSERVICE is https://www.wonderservice.be en wordt hierna de “Website” genoemd. De Website biedt verschillende diensten aan gebruikers aan zoals het verstrekken van informatie over de onderhouds- en hersteldiensten van WONDERSERVICE aangesloten garages, de gebruiker in contact brengen met zijn gekozen WONDERSERVICE garage, het maken van een afspraak bij een aangesloten garage en het aanvragen van een vrijblijvende en niet-bindende prijsofferte voor een bepaalde onderhouds- of hersteldienst.  

  1.2. Deze algemene voorwaarden definiëren de voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van de Website. Alle informatie die via de Website wordt verstrekt is louter informatief en houdt geen bindend aanbod van WONDERSERVICE of de franchisenemers in.   

  1.3. De gebruiker aanvaardt door zijn toegang tot en gebruik van de Website volledig en zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

  1.4. WONDERSERVICE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten allen tijden geheel of gedeeltelijk te kunnen wijzigen.

  1.5. WONDERSERVICE behoudt zich het recht voor de diensten zonder voorafgaande kennisgeving op de schorten en/of de gebruiker de toegang tot de dienst te weigeren als deze laatste zich niet of niet volledig aan deze algemene voorwaarden houdt.

  1.6. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op het gebruik van de Website en zijn niet van toepassing op de herstel- en onderhoudsdiensten van de aangesloten garages.

  2. Aangeboden diensten

  2.1.     Informatieverstrekking over WONDERSERVICE garages

  2.1.1. De Website verstrekt de gebruiker gratis en vrijblijvend informatie over de verschillende onderhouds- en hersteldiensten aangeboden door de aangesloten garages alsook hun contactgegevens.

  2.1.2. Alle informatie die via de Website wordt verstrekt is louter informatief en houdt geen aanbod van WONDERSERVICE of de aangesloten garages. Elke prijsaanduiding op de website is een louter informatieve aanbevolen of maximumprijs en kan een franchisenemer niet binden.

  2.1.3. Alle informatie over de aangesloten garages (adres, beschrijving,…) en hun offertes worden door deze laatsten aan WONDERSERVICE bezorgd. WONDERSERVICE biedt geen enkele garantie voor de juistheid of de volledigheid van de geleverde informatie en kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

  2.1.4.  De gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de Website verwijst naar prestaties van betalende diensten. De gebruiker erkent en aanvaardt meer bepaald dat de onderhoudsprestatie of de herstelling, uitgevoerd door de op de Website vermelde garage, dient te worden betaald rechtstreeks in de desbetreffende aangesloten garage, op de dag van de afspraak, of op de betaaldatum die op de dag van de afspraak met de desbetreffende garage werd overeengekomen.

  2.2.      Online diagnose en kostenraming online

  2.2.1 De Website laat gebruikers toe een online diagnose van hun voertuig te laten maken. Hiervoor moet de gebruiker eerst zijn voertuig identificeren door zijn chassisnummer in te geven of het merk en model van zijn voertuig in te vullen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij doorgeeft.

  2.2.2 Door de instructies te volgen op de automatische diagnosetool van de Website kan de gebruiker een voorlopige diagnose bekomen die het mogelijke probleem met zijn voertuig identificeert en een mogelijke oplossing voorstelt. Deze diagnose is het resultaat van een volledig geautomatiseerd proces op basis van de gegevens ingevoerd door de gebruiker en moet worden bevestigd door een fysiek nazicht. WONDERSERVICE en de aangesloten garages zijn niet verantwoordelijk voor of gebonden door deze diagnose en kostenraming.

  2.2.3 Op het einde van de diagnosestelling wordt indien mogelijk op basis van de identificatie van het voertuig en de gekozen aangesloten garage, een maximumprijs getoond. De prijs is een maximumprijs en vormt geen bindend aanbod van WONDERSERVICE noch van de aangesloten garages. De getoonde prijs is inclusief werkuren, onderdelen, BTW en andere taksen en is enkel geldig voor de aangesloten garage. De offerte is 30 dagen geldig vanaf de dag waarop de offerte is bekomen, hierna kan kosteloos een nieuwe offerte worden aangevraagd.

  2.2.4. Indien bij het nazicht in de aangesloten garage blijkt dat de diagnose niet klopt of onvolledig is, kan de werkelijke prijs afwijken van de aangegeven prijs online. Een nieuwe diagnose zal gesteld door de aangesloten garage en een nieuwe offerte zal ter plaatse worden opgemaakt.

  2.2.5. WONDERSERVICE behoudt zich het recht voor de op haar Website voorgestelde prestaties op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of definitief aan te vullen of te verwijderen zonder dat hiervoor een klacht of beroep kan worden ingediend.

  2.3.     Online afspraak vastleggen

  2.3.1. De gebruiker kan een afspraak maken bij een aangesloten garage door gebruik te maken van de afspraaktool op de Website of op het einde van de diagnosetool wanneer een kostenraming  is bekomen.

  2.3.2. De afspraaktool kan gebruikt worden om een afspraak te maken bij een WONDERSERVICE garage wanneer de gebruiker geen diagnose nodig heeft, wanneer hij een diagnose ter plekke wil laten maken of wanneer geen online diagnose gemaakt kan worden.

  2.3.3. Afspraken kunnen worden gemaakt op de dagen en de tijdstippen die als beschikbaar worden getoond in de afspraaktool nadat men een type onderhouds- of hersteldienst heeft gekozen of nadat de diagnosetool een bepaalde onderhouds- of hersteldienst heeft geïdentificeerd.

  2.3.4. De afspraak wordt op de Website vastgelegd en zal onmiddellijk via een email bevestigd worden. Een gemaakte afspraak kan worden gewijzigd of geannuleerd tot twaalf (12) uur voor de afspraak via de link in de bevestigingsemail. WONDERSERVICE en de aangesloten garages houden zich het recht voor ten allen tijden de afspraak te kunnen annuleren.

  2.3.5. Het maken van een afspraak is volledig kosteloos. Wanneer een gebruiker niet opdaagt binnen de dertig (30) minuten na het door hem gereserveerde tijdslot is de aangesloten garage niet verplicht de dienst uit te voeren. Ze dient de prestatie evenmin zo snel mogelijk uit te voeren, of aan het tarief dat is vermeld in de online kostenraming. Indien dit met eenzelfde gebruiker meermaals voorkomt behoudt WONDERSERVICE zich het recht voor de gebruiker geen nieuwe afspraak te laten maken via de online afspraaktool.

  2.3.6. 1.1.1.  WONDERSERVICE biedt geen garanties voor de effectiviteit van de dienst voor online afspraken. De beschikbaarheid wordt in realtime gecontroleerd en er wordt een tijdstip geblokkeerd in het planningssysteem. Aangezien WONDERSERVICE de juistheid van de verzamelde en/of door de aangesloten garages bezorgde gegevens materieel niet kan controleren, aanvaardt de gebruiker dat WONDERSERVICE niet aansprakelijk kan worden gesteld wanneer de gebruiker niet van de prestaties van de aangesloten garage zou kunnen genieten. De parametrering van de planning van de online afspraak hangt gedeeltelijk af van de door de garage geleverde en/of geregistreerde informatie en stemt mogelijk niet overeen met de werkelijkheid. De gebruiker erkent en aanvaardt bijgevolg dat WONDERSERVICE niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van wijziging of annulatie van de afspraak, indien de garage gesloten is of de prestatie weigert en dit om welke reden ook. Om elk misbruik te voorkomen behoudt WONDERSERVICE zich het recht voor een reservatie te annuleren, met name, maar niet uitsluitend, als de door gebruiker ingevoerde gegevens onjuist blijken te zijn of als eenzelfde gebruiker herhaaldelijk afspraken maakt en vervolgens niet opdaagt bij de aangesloten garage(s).

  3. Promoties en speciale aanbiedingen

  3.1.      Op de Website kan de gebruiker profiteren van tijdelijke promoties en speciale aanbiedingen. Niet alle aangesloten garages nemen deel aan deze promoties en speciale aanbiedingen, hetgeen door de gebruiker wordt erkend. De voorwaarden van de promoties worden vermeld op de Website.

  4. Verantwoordelijkheid juistheid van gegevens

  4.1.     WONDERSERVICE en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan door eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, control, onderhoud, technische probleem, onderbrekingen in het telefoonnetwerk of de ermee verboden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of de fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van WONDERSERVICE.

  4.2.      Deze informatie kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting. Gelieve contact te nemen met uw WONDERSERVICE filiaal ten einde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de diensten, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen. De gebruiker erkent dat WONDERSERVICE het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

  5. Aansprakelijkheids- beperkingen

  5.1.      Garantie en aansprakelijkheid uitgevoerde werken

  5.1.1.      WONDERSERVICE biedt diensten   aan op haar Website die een gebruiker in contact brengt met een van de aangesloten garages. WONDERSERVICE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestatie die via haar tussenkomst werd gereserveerd en werd uitgevoerd door de aangesloten garages. De aangesloten garages zijn verantwoordelijk voor de uitgevoerde prestaties en staan in voor de garantie. De garantievoorwaarden op de uitgevoerde prestaties kunnen worden verkregen bij desbetreffend aangesloten garages.

  5.1.2.      WONDERSERVICE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de aangesloten garage geleverde informatie (tarief werkuren, beschrijvende informatie, beschikbaarheid voor afspraken, tariefaanpassingen etc.).

  5.1.3.      In overeenstemming met de bovenvermelde bepalingen kan WONDERSERVICE niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de annulatie van de reservatie of de wijziging van het voorstel van de prestatie.

  5.1.4.      WONDERSERVICE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een prestatie die een aangesloten garage heeft uitgevoerd op basis van verkeerde, niet gecontroleerde en niet gecorrigeerde technische informatie.

  5.2.      Webpagina en werking van het internet

  5.2.1.  WONDERSERVICE biedt geen enkele garantie voor de continuïteit van de diensten die worden aangeboden via de Website. WONDERSERVICE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke of definitieve onmogelijkheid om toegang te krijgen tot een van de door de Website voorgestelde diensten.

  5.2.2.  De gebruiker verklaart perfect op de hoogte te zijn van de kenmerken en beperkingen van het internet. Hij erkent met name dat het onmogelijk is te garanderen dat de gegevens die hij via het internet heeft doorgegeven volledig beveiligd zijn. WONDERSERVICE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die het gevolg kunnen zijn van deze overdracht.

  5.2.3.  De gebruiker deelt de gegevens mee op zijn risico en verantwoordelijkheid. WONDERSERVICE kan enkel garanderen dat ze alle redelijke maatregelen neemt om maximale veiligheid te garanderen. De gebruiker erkent en aanvaardt in elk geval uitdrukkelijk de Website op eigen risico en uitsluitend op zijn verantwoordelijkheid te gebruiken.

  5.2.4.  Hyperlinks: Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en WONDERSERVICE biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat WONDERSERVICE zich akkoord verklaart met de inhoud en WONDERSERVICE is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

  5.2.5.  De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

  5.2.6.  De gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat alle informatie op de Website op elk moment kan worden gewijzigd, om welke reden ook zonder dat WONDERSERVICE hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

  5.2.7.  WONDERSERVICE kan noch direct, noch indirect aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies, van welke aard ook, verbonden met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website of zijn inhoud, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.

  5.2.8.  WONDERSERVICE garandeert op geen enkele manier dat de voorgestelde informatie gedetailleerd, volledig, gecontroleerd of juist is. De documenten, informatie, beschrijvende fiches en, in het algemeen, alle inhoud op Website worden geleverd in de “staat waarin ze zich bevinden” zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de foto’s die op de Website worden getoond niet contractueel zijn en ziet af van elke vordering ten opzichte van WONDERSERVICE.

  5.2.9.  De gebruiker aanvaardt dat WONDERSERVICE niet aansprakelijk kan worden gesteld als de gebruiker niet van de promoties of speciale aanbiedingen van de garage zou kunnen genieten. De gebruiker erkent en aanvaardt dat WONDERSERVICE in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld als de garage een promotie of speciaal aanbod, om welke reden ook, niet zou nakomen.

  6. Verplichtingen van de gebruiker

  6.1.      De gebruiker aanvaardt door de Website te raadplegen en te gebruiken of een reservatie te bevestigen, integraal en onvoorwaardelijk deze algemene voorwaarden.

  6.2.     De gebruiker verbindt zich ertoe juiste en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken bij het gebruiken van de verschillende diensten die door WONDERSERVICE op deze Website worden aangeboden.

  6.3.     De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of aan WONDERSERVICE, waaronder het opzettelijk ingeven van onjuiste of aanstootgevende informatie.

  6.4.      In geval de gebruiker een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet uitvoert of naleeft, kan WONDERSERVICE de gehele of gedeeltelijke toegang tot de Website wijzigen, opschorten, beperken of blokkeren zonder dat de gebruiker een schadevergoeding kan eisen en dit onverminderd de bepalingen vermeld in het artikel Intellectuele eigendomsrechten.

  7. Intellectuele eigendom

  7.1.      De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de Website zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van WONDERSERVICE en haar informatieleveranciers.

  7.2.     De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de Website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van WONDERSERVICE. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

  7.3.     De gebruiker erkent dat de Website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

  7.4.     De gebruiker erkent dat het niet naleven van dit verbod een inbreuk is die zowel burgerlijk als strafrechtelijk kan worden vervolgd.

  8. Verwerking van persoonsgegevens

  8.1.     1.1.      D’Ieteren Automotive SA/NV, Maliestraat 50 in 1050 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u ons privacybeleid raadplegen op de website: www.dieteren.be/nl/privacypolicy/.

  9. Diverse bepalingen

  9.1.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander recht. Voor elke betwisting en/of probleem met de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tussenvordering of kort geding.

  9.2.    Gedeeltelijke nietigheid – Scheidbaarheid

  Als een bepaling van deze algemene voorwaarden op welke manier ook nietig, onwettig, niet tegenstelbaar of niet toepasbaar zou zijn, zal de geldigheid, wettigheid of toepassing van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in geen geval worden aangetast of gewijzigd en blijven de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht en volledig van toepassing.
  WONDERSERVICE kan eventueel een nieuwe bepaling opstellen met het doel de gemeenschappelijke wil van de partijen, zoals uitgedrukt in de initiële bepaling, te herstellen en dit in overeenstemming met het recht dat van toepassing is op deze algemene voorwaarden.

  9.3.  Afwezigheid van verzaking

  Tenzij eventueel anders bepaald in deze algemene voorwaarden, zal geen enkele tolerantie, niet optreden, verzaking of weglating of vertraging van WONDERSERVICE in het laten gelden van haar rechten volgens deze algemene voorwaarden afbreuk doen aan het genoemde recht of betekenen dat in de toekomst aan dit recht zal worden verzaakt. Het genoemde recht blijft integendeel volledig van kracht.

  9.4.      Melding en verwijdering van inhoud die ongeoorloofd, onwettig is en/of in strijd met de openbare orde en de goede zeden

  WONDERSERVICE deelt de gebruiker van de Website mee dat hij een klacht of bezwaar kan indienen met betrekking tot elementen of inhoud op de Website. Als de gebruiker van mening is dat elementen of inhoud op de Website in strijd zijn met rechten van derden, of als elementen of inhoud ongeoorloofd, onwettig en/of in strijd met de openbare orde en de goede zeden zouden zijn, moet de gebruiker dit onmiddellijk melden aan WONDERSERVICE met een aangetekende brief met ontvangstbewijs die alle elementen bevat om de melding aan WONDERSERVICE te rechtvaardigen. Als blijkt dat de melding gegrond is, zal WONDERSERVICE alles doen wat redelijk is om de bedrieglijke, ongeoorloofde, onwettige inhoud en/of de inhoud die in strijd is met de openbare orde en de goede zeden zo snel mogelijk te verwijderen. WONDERSERVICE kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud op de Website die door derden kan worden gewijzigd (meer bepaald maar niet uitsluitend, fiches van de garages, forums, meningen, gebruikerscontent, …).