VIND EEN SERVICE

Onze diensten

Wonderservice biedt u alle diensten die u nodig heeft om uw voertuig in topconditie te houden. Kies hieronder de service die u nodig heeft.

Onze diensten
 • fr
 • nl
 • Uw vertrouwde garage voor alle merken

 • fr
 • nl
 • Maak kans op een onderhoud ter waarde van €500 (incl. btw)

  Wat als u uw volgend onderhoud cadeau zou krijgen? In slechts 3 snelle en eenvoudige stappen kan u de volgende winnaar zijn die een cadeaubon van €500 (incl. btw) of één van onze vele t-shirts kan winnen.

  3 stappen

  Step icon

  1. Vul het formulier in

  Begin met het invullen van uw persoonlijke gegevens op ons beveiligd formulier om deel te nemen aan de wedstrijd.

  Step icon

  2. Beantwoord één vraag

  Beantwoord de vraag en maak kans op één van onze geweldige prijzen.

  Step icon

  3. Deel uw unieke link

  Gebruik de persoonlijke link die wij u aanleveren om uw vrienden uit te nodigen om u te steunen. 5 vrienden hebben u gesponsord? U kan de volgende winnaar zijn!

  01
  02
  03

  "*" indicates required fields

  Vul dit formulier in

  Persoonlijke informatie

  Name*

  Uw adres

  Raadpleeg ons privacybeleid als u meer wilt weten over de gegevens die wij over u verzamelen. U kan ook de wedstrijdregels terugvinden via deze link.

  Wie is D’Ieteren Automotive?

  D’Ieteren Automotive NV, met maatschappelijke zetel in de Maliestraat 50, 1050 Brussel, is een Belgisch bedrijf dat voertuigen, reserveonderdelen, accessoires, fietsen en aanvullende auto- enmobiliteitsdienstenzoals oplossingen voor opladen en zonnepanelen, herstellingsactiviteitenimporteert en verdeelt in België en Frankrijk voor Microlino voertuigen. D’Ieteren Automotive importeert en verdeelt. Deze activiteiten worden voor Microlino voertuigen uitgevoerd in België en Frankrijk (+ Monaco) en Groothertogdom Luxemburg. D’Ieteren Automotive is invoerder en verdeler van de voertuigen van de groep Volkswagen (Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Porsche) en Microlino, en verdeelt voertuigen van de merken Maserati, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Rimac.

  De missie van D’Ieteren Automotive is om onze klanten naadloze en duurzame mobiliteit te biedenvoor iedereen. Bij D’Ieteren Automotive is een voertuig niet zomaar een product: het is eenverzameling geconnecteerde diensten die uw levensstijl verbetert. D’Ieteren Automotive heeftbaanbrekend werk verricht in de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals gedeelde enmultimodale mobiliteitsdiensten zoals Poppy, Taxis Verts, Husk.

  D’Ieteren bezit verschillende dochterondernemingen, meer bepaald:

  • D’Ieteren Mobility Company (DMC) – D’Ieteren Automotive Retailer;
  • MyWay (MyWay en Audi Approved Plus gebruikte voertuigen);
  • Wondergroup (naverkoopdiensten voor mechanische herstellingen en onderhoud (Wonderservice) en carrosserie werkzaamheden (Wondercar);
  • Electric by D’Ieteren (oplaadpunten voor elektrische voertuigen);
  • GoSolar (zonnepanelen en batterijen);
  • Lucien Bike (fietsenhandelaar); • Joule (fietsfinancieringsdiensten);
  • D’Ieteren Micromobility (stedelijke microvoertuigen van het merk Microlino);
  • Lab Box (met Husk (oplossingen voor privéchauffeursvervoer), Mob box (mobiliteitsadvies) en Mbrella (HR-mobiliteitsdiensten));
  • Poppy (diensten voor het delen van auto’s);
  • Taxis Verts (hub voor taxidiensten).

  Wedstijdsreglement “Maak kans op een onderhoud ter waarde van 500€ (incl. BTW)”

  **Artikel 1

  De wedstrijd Wonderservice, hierna de Wedstrijd‘ genoemd, is een gratis wedstrijd die georganiseerd wordt door Wondergroup NV, hierna de Organisator‘ genoemd, met zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, en met ondernemingsnummer 0778.941.771.

  De Wedstrijd begint op 01/07/2024 om 9u00 en eindigt op 30/09/2024 om 23u59. Ze vindt uitsluitend op Belgisch grondgebied plaats. De Wedstrijd is een permanente wedstrijd die vervolgens telkens wordt verlengd voor een periode van drie (3) opeenvolgende maanden (die dan wordt gedefinieerd als een “Periode”). De Periodes zijn als volgt:

  – 01/07 – 30/09

  – 01/10 -31/12

  – 01/01 – 31/03

  – 01/04 – 30/06

  Dit reglement stelt de algemene deelnamevoorwaarden vast die gelden voor de Wedstrijd.

  **Artikel 2

  De deelname aan de Wedstrijd houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van dit reglement in, met inbegrip van elke wijziging die er later mogelijk aan aangebracht wordt.

  Deelname aan de Wedstrijd is gratis en houdt geen aankoopverplichting in.

  Elke fysieke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, in het bezit is van een rijbewijs geldig in België en woonachtig is in België kan deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd: personen die meegewerkt hebben aan de organisatie van de Wedstrijd, rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de Organisator en zijn gelieerde ondernemingen en familieleden van de voornoemde personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.

  De deelname is strikt nominatief en gedurende de volledige duur van de Wedstrijd beperkt tot één deelname per persoon. Deelnemers mogen in geen geval onder verschillende namen of voor rekening van andere deelnemers meedoen.

  Georganiseerde deelnames aan de Wedstrijd zullen als onrechtmatig beschouwd worden en zullen automatisch leiden tot de annulatie van deze deelnames.

  Deelname met behulp van een ander programma dan hetgeen de Organisator voorstelt is verboden en zal leiden tot uitsluiting en tot mogelijke gerechtelijke vervolging wegens inbreuken op het auteursrecht. De deelname aan de Wedstrijd veronderstelt een eerlijke houding en de volledige naleving van dit reglement en van de rechten van de andere deelnemers.

  De schending van een van de voornoemde regels of gevallen van misbruik en bedrog zullen bestraft worden met de diskwalificatie van rechtswege van de deelnemer voor al zijn deelnames en voor de volledige duur van de Wedstrijd.

  **Artikel 3

  De Wedstrijd wordt aangekondigd via sociale media, via digitale bannering en via flyer.

  Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer een online deelnemingsformulierleesbaar, juist en volledig invullen. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen met betrekking tot het ter beschikking gestelde deelnemingsformulier.

  Onvolledige, onjuiste, onleesbare of gekopieerde formulieren worden niet aanvaard.

  Aan elke geldige deelname wordt een kans om te winnen toegekend.

  **Artikel 4

  De Wedstrijd bestaat uit de volgende stappen:

  1) Beantwoord de volgende vraag:

  Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan de Wedstrijd tijdens de Periode waarin de Deelnemer deelneemt?

  2) Elke inzending moet worden gevalideerd door 5 vrienden als “sponsor”. Dit betekent dat de vrienden een bericht ontvangen (via Whatsapp, e-mail of Messenger) waarin ze worden uitgenodigd om de deelname van hun vriend te valideren door hun gegevens te verstrekken (achternaam, voornaam en e-mail).

  **Artikel 5

  De winnaar is de deelnemer die het antwoord geeft dat het dichtst bij het juiste antwoord op de vraag ligt (of het juiste antwoord) en die zijn/haar inzending heeft laten valideren door 5 ‘sponsors’.

  De Wedstrijd voorziet in 21 winnaars per Periode.

  In geval van ex-aequo, zal diegene die het eerst in de tijd zijn deelnameformulier indiende, als winnaar worden aangeduid. De aanwijzing van de winnaars is definitief en bindend en valt onder de eindbeslissing van de Organisator.

  Indien een winnaar niet in staat is om de prijs in ontvangst te nemen, te claimen en/of te gebruiken zoals bedoeld om redenen die niet toe te schrijven zijn aan de Organisator, behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen. In dit geval zal de Organisator geen andere prijzen of compensatie beschikbaar stellen.

  **Artikel 6

  De winnaars van de Wedstrijd winnen per Periode:

  1X een cadeaubon ter waarde van € 500 (incl. BTW) geldig voor een onderhoudsbeurt in een Wonderservice garage in België en geldig voor twee jaar vanaf de datum dat de winnaar het cadeau heeft ontvangen, OF
  20X 1 T-shirt

  De prijs wordt per post naar de winnaars gestuurd.

  De prijs is persoonlijk, ondeelbaar, kan niet worden gewijzigd, overgedragen of omgeruild worden tegen contant geld. Hij moet worden aanvaard zoals hierboven beschreven. In het geval dat de geldigheid van de cadeaubon is verlopen en de winnaar de waarde ervan niet (volledig) heeft gebruikt, heeft hij/zij in geen geval recht op een nieuwe cadeaubon.

  Prijzen zijn niet cumuleerbaar; een deelnemer kan maar één keer winnen.

  De Organisator behoudt zich het recht voor om de aangeboden prijs te vervangen door een gelijksoortige prijs van dezelfde waarde als de prijs beschreven in artikel 6 niet (meer) kan worden toegekend door omstandigheden of als het toekennen ervan aanzienlijk moeilijker wordt voor de Organisator.

  De Organisator biedt geen enkele garantie met betrekking tot de prijs en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade die hij (on)rechtstreeks zou kunnen veroorzaken.

  **Artikel 7

  De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde gegevens die door de deelnemer meegedeeld worden (zoals een fout of onbekend adres van de deelnemer).

  Als onvoorziene of oncontroleerbare omstandigheden dit rechtvaardigen, behoudt de Organisator zich het recht voor de Wedstrijd te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is tegenover een deelnemer of zelfs een derde.

  De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig feit dat niet aan hem toegeschreven kan worden, met name in geval van slechte bezorging van de post, van de onbeschikbaarheid van de website, van technische defecten die de voortzetting van het spel onmogelijk maken, van storingen van het internet die het goede verloop van het spel verhinderen, van onderbrekingen, van vertragingen bij de verzending van gegevens, van defecten van de computer van de deelnemer of enig ander probleem dat verband houdt met de communicatienetwerken, de servers, de internetproviders, de computerapparatuur of de software, van het verlies van gegevens, van de gevolgen van virussen, anomalieën, van elk technisch defect en elke hardware- of softwarefout van welke aard dan ook die de mogelijkheid om deel te nemen aan het spel verhinderd of beperkt heeft, van fouten bij het vervoer van loten, van het verlies van deze loten tijdens hun verzending, van hun niet-ontvangst, van hun beschadiging of van hun laattijdige levering.

  **Artikel 8

  Elke klacht met betrekking tot deze Wedstrijd moet binnen de 7 dagen na het einde van de Wedstrijd schriftelijk verstuurd worden naar de maatschappelijke zetel van de Organisator.

  Klachten kunnen in geen geval mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten die buiten deze termijn ingediend worden of die niet schriftelijk zijn, zullen niet behandeld worden. Klachten die niet schriftelijk zijn of de hierboven vermelde termijnen niet naleven, zullen niet behandeld worden.

  **Artikel 9

  De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

  Als de opt-in wordt bevestigd, kunnen de contactgegevens van de deelnemers worden opgenomen in een database en door de Organisator eventueel worden gebruikt voor commerciële en reclamedoeleinden.

  Informatie over de soorten gegevens die worden verwerkt, de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en hoe u uw rechten in dit verband kunt uitoefenen (recht op toegang, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht op rectificatie, recht op  vergetelheid, recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit) vindt u in onze Informatienota over gegevensbescherming, die u kunt raadplegen op onze website.

  De persoonsgegevens van deelnemers worden gedurende specifieke perioden bewaard, afhankelijk van hun voortgang in de wedstrijd:

  Voor deelnemers die 5 sponsors hebben gevonden en daarom zijn geselecteerd voor deelname aan de wedstrijd, worden hun persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de periode van 3 maanden waarin ze zich hebben ingeschreven, verwijderd, tenzij ze een van de winnaars zijn. In dat geval worden hun gegevens bewaard totdat ze hun prijs hebben ontvangen;
  Voor deelnemers die geen 5 sponsors vinden tijdens de periode van 3 maanden waarin ze zich hebben ingeschreven, worden hun persoonsgegevens bewaard voor een periode van maximaal 4 maanden vanaf hun inschrijving, zodat ze een kans hebben om tijdens de volgende periode van 3 maanden te worden geselecteerd. Als ze tot de winnaars behoren, worden hun gegevens bewaard totdat ze hun prijs hebben ontvangen. 

  Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u elektronisch contact opnemen met de Organisator op het volgende adres: customercare@dieteren.be.

  **Artikel 10

  Het reglement is verkrijgbaar bij wonderservice.be/nl/wedstrijd.

  Alle kosten gerelateerd aan de deelname aan de Wedstrijd (verplaatsingen, telefoon, internetverbinding, enz.) zijn volledig ten laste van de deelnemer. Deelnemers kunnen in geen geval de deelnamekosten terugvorderen van de Organisator.

  Het antwoord dat gegeven moet worden bij een situatie die niet voorzien is in dit reglement zal door de Organisator gegeven worden. Zijn beslissing is niet vatbaar voor beroep.

  Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

  Wie is D’Ieteren Automotive?

  D’Ieteren Automotive NV, met maatschappelijke zetel in de Maliestraat 50, 1050 Brussel, is eenBelgisch bedrijf dat voertuigen, reserveonderdelen, accessoires, fietsen en aanvullende auto- enmobiliteitsdienstenzoals oplossingen voor opladen en zonnepanelen, herstellingsactiviteitenimporteert en verdeelt in België en Frankrijk voor Microlino-voertuigen. D’Ieteren Automotive importeert en verdeelt. Deze activiteiten worden voor Microlino-voertuigen uitgevoerd in België enFrankrijk. De voertuigen van VW AG (Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Porsche) en Microlino, en verdeelt voertuigen van Maserati, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Rimac.

  De missie van D’Ieteren Automotive is om onze klanten naadloze en duurzame mobiliteit te biedenvoor iedereen. Bij D’Ieteren Automotive is een voertuig niet zomaar een product: het is eenverzameling geconnecteerde diensten die uw levensstijl verbetert. D’Ieteren Automotive heeftbaanbrekend werk verricht in de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals gedeelde enmultimodale mobiliteitsdiensten zoals Poppy, Taxis Verts, Husk.

  D’Ieteren bezit verschillende dochterondernemingen, meer bepaald:

  • D’Ieteren Mobility Company (DMC) – D’Ieteren Automotive Retailer;
  • Wonderauto (MyWay en Audi Approved Plus gebruikte voertuigen);
  • Wondergroup (franchise voor auto-onderhoud WonderServices en schadeherstel Wondercar);
  • Electric by D’Ieteren (oplaadpunten voor elektrische voertuigen);
  • GoSolar (zonnepanelen en batterijen);
  • Lucien Bike (fietsenhandelaar); • Joule (fietsfinancieringsdiensten);
  • D’Ieteren Micromobility (stedelijke microvoertuigen);
  • Lab Box (met Husk (oplossingen voor privéchauffeursvervoer), Mob box (mobiliteitsadvies) enmBrella (HR-mobiliteitsdiensten));
  • Poppy (diensten voor het delen van auto’s);
  • Taxis Verts (hub voor taxidiensten).

  FAQ

  Veelgestelde vragen

  Hoe kan ik deelnemen aan de wedstrijd?

  Dat is heel gemakkelijk, volg de 3 stappen die hierboven worden uitgelegd.

  Wat kan ik winnen?

  Elke 3 maanden kan u een cadeaubon ter waarde van €500 (incl. btw) en 20 T-shirts winnen.

  Yes, ik heb gewonnen! Hoe ontvang ik mijn cadeau?

  Gefeliciteerd! Het goede nieuws is dat u hiervoor niets hoeft te doen. De cadeaus worden automatisch per post verstuurd naar het postadres dat u opgaf toen u zich inschreef. U ontvangt de prijs ongeveer een maand nadat u de e-mail hebt ontvangen waarin staat dat u gewonnen heeft.

  Ik heb mijn prijs nog niet ontvangen!

  U heeft een e-mail ontvangen waarin staat dat u gewonnen heeft en u heeft uw cadeau nog steeds niet ontvangen? Wij moeten onze robotjes voldoende tijd geven om alles in te pakken en te versturen. 😉 Heeft u al een maand gewacht sinds u de e-mail heeft ontvangen? Zo niet, nog even geduld, dan komt het er binnenkort aan. 😊 Wacht u al meer dan een maand? Stuur ons dan een e-mail op communication@wondergroup.be.

  Heb ik gewonnen?

  Zowel winnaars als verliezers ontvangen een e-mail aan het einde van de huidige wedstrijdperiode (d.w.z. eind maart, eind juni, eind september en eind december). De e-mail wordt rechtstreeks naar het e-mailadres gestuurd dat u heeft opgegeven toen u zich registreerde voor de wedstrijd.

  Ai, ik heb niet gewonnen. Kan ik nog een keer spelen?

  Geen probleem, maar u moet wel 5 andere vrienden vinden om weer deel te kunnen nemen.

  Waar vind ik een Wonderservice garage bij mij in de buurt?

  Heel eenvoudig, via deze link kan u de dichtstbijzijnde Wonderservice garage terugvinden.

  Wat doet Wonderservice?

  Wonderservice is uw vertrouwde garage voor alle merken. U kunt bij ons terecht voor uw auto onderhoud of voor elke andere mechanische herstelling. Kijk op https://wonderservice.be/nl/ voor meer informatie.

  Oeps, ik kon het antwoord op mijn vraag niet vinden!

  Maak u geen zorgen, stuur ons een e-mail naar communication@wondergroup.be en wij helpen u graag verder.